Học cùng MMP English: Often – một dấu hiệu nhận biết của thì hiện đơn!


Trạng từ tầm xuất là một dấu hiệu nhận biết thông dụng của thì hiện tại đơn.

Hôm nay MMP English sẽ cùng với các em học từ Often – một dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn. Các em hãy xem video dưới đây và học về cách sử dụng của thì hiện tại đơn nhé


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *